Όροι Χρήσης – Πολιτική Απορρήτου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο παρών διαδικτυακός τόπος(hmerisiakorinthou.gr)αποτελεί ηλεκτρονική εφημερίδα, τα γραφεία της επιχείρησης εδρεύουν στην Κόρινθο, επί της οδού Αδειμάντου 28, με  ΑΦΜ:049442593 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ:115024737000.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου hmerisiakorinthou.gr διέπεται από τους κάτωθι όρους χρήσης και προϋποθέσεις τους οποίους θα πρέπει οι επισκέπτες/αναγνώστες να μελετήσουν προσεκτικά, να κατανοήσουν και να αποδεχτούν πριν προβούν στη χρήση του. Τόσο η περιήγηση όσο και η χρήση των υπηρεσιών του εν λόγω διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται την από μέρους των χρηστών ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών(συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) αλλά και την τήρηση της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Συνεπώς, οι εν λόγω προϋποθέσεις έχουν δεσμευτική ισχύ ως προς τους χρήστες και σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου της παρούσας πολιτικής, οφείλουν να απέχουν και να κάνουν παύση της χρήσης των υπηρεσιών και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.

Η hmerisiakorinthou.gr είναι συμμορφωμένη με την εθνική/ευρωπαϊκή νομοθεσία και το ισχύον εσωτερικό δίκαιο, καθώς και με τις γνωμοδοτήσεις, οδηγίες, συστάσεις σχετικά με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να μεταβάλλει τους εφαρμοστέους όρους πολιτικής απορρήτου και τις προϋποθέσεις χρήσης, για λόγους βελτίωσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να αλλάζει τη δομή και το περιεχόμενο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου και να προχωρά σε προσθήκες σύμφωνα με τη νομοθεσία ή ακόμα και να διακόπτει προσωρινά κάποιο πεδίο, δυνατότητα, υπηρεσία ή και το σύνολο αυτών, χωρίς να έχει την υποχρέωση ενημέρωσης των επισκεπτών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες, διαγραφές στους όρους χρήσης θα τίθενται σε ισχύ από την ανάρτηση τους στο διαδικτυακό τόπο.

Με βάση τα ως άνω, οι επισκέπτες/αναγνώστες/χρήστες δέχονται ότι κάθε φορά με την περιήγηση τους έχουν ενημερωθεί για τις ενδεχόμενες αλλαγές και πιθανές τροποποιήσεις της παρούσας πολιτικής απορρήτου ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Σε κάθε περίπτωση υποχρεώνονται να λαμβάνουν γνώση αυτών καθώς η εξακολούθηση της χρήσης του διαδικτυακού τόπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, συνεπάγεται και την πλήρη αποδοχή τους. Ρητώς συμφωνείται ότι ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο χρήστης ο οποίος επιθυμεί την εγγραφή του στις υπηρεσίες του εν λόγω διαδικτυακού τόπου παρέχει και την ρητή συναίνεση του να υποβάλλει πληροφορίες αληθείς, ακριβείς και έγκυρες καθώς και να επικαιροποιεί τα στοιχεία της εγγραφής του.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Με την παρούσα συμφωνία και με την επιφύλαξη τυχόν ρητής αντίθετης πρόβλεψης στον διαδικτυακό τόπο, ο επισκέπτης/αναγνώστης αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι το σύνολο του περιεχομένου και πληροφοριών της hmerisiakorinthou.gr, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της, από την στιγμή δημοσίευσης του περιεχομένου στο διαδίκτυο, υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων τρίτων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στην έννοια του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου εμπίπτουν τα έγγραφα, κείμενα, σήματα, σχέδια, εικόνες, υπηρεσίες, ηλεκτρονικά αρχεία.

Απαγορεύεται ρητά στον χρήστη η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση(download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή το συνόλου του περιεχομένου της hmerisiakorinthou.gr καθώς και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτήν χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της hmerisiakorinthou.gr. Τα ως άνω αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της hmerisiakorinthou.gr η οποία είναι προστατευόμενη, χωρίς την ανάγκη διατυπώσεων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένων των όποιων τροποποιήσεων (ν.2121/1993, ν. 4481/2017) αλλά και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των διεθνών συμβάσεων((ΕΕ)2019/790).

Το Περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου διατίθεται στον επισκέπτη/χρήστη για προσωπική χρήση. Είναι επιτρεπτή για το χρήστη η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων φυσικών ή και ηλεκτρονικών, σε έναν απλό Η/Υ του περιεχομένου, υπό την προϋπόθεση ότι ο επισκέπτης/χρήστης αναγνωρίζει την πηγή αλλά και τον δημιουργό και δεν αλλοιώνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο. Επιτρέπεται με τις ως άνω προϋποθέσεις στον επισκέπτη/χρήστη και η αναπαραγωγή και αναμετάδοση καθώς και να διαμοιράζει(share) δημοσιεύσεις επί του παρόντος διαδικτυακού τόπου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης(Facebook, Twitter, Linkedin, Google).

Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για τα παραπάνω αποτελεί η έλλειψη πρόθεσης εκ μέρους του χρήστη για οποιαδήποτε μορφή εμπορικής, οικονομικής εκμετάλλευσης του συνόλου ή και τμήματος του περιεχομένου και η αναγραφή της πηγής προέλευσης του. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί αυτό να ερμηνευθεί ως ένδειξη βούλησης παραχώρησης ή παραίτησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους της hmerisiakorinthou.gr.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η hmerisiakorinthou.gr έχοντας λάβει υπόψιν τους κανόνες και τις διατάξεις για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με βάση τον Κανονισμό 2016/679(ΕΕ) λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας ώστε να παρέχεται στους χρήστες ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον κατά την περιήγηση τους.

Ωστόσο, για λόγους που δεν οφείλονται στην hmerisiakorinthou.gr, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να ανακύψουν προβλήματα στα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου. Η hmerisiakorinthou.gr δεν φέρει ευθύνη έναντι του χρήστη για την επέλευση βλάβης ή και κάθε άλλης αρνητικής συνέπειας που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο καθώς και για τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν, ακόμα και σε περίπτωση αμέλειας. Για το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών δεν υπάρχει καμία εγγύηση εκ μέρους της hmerisiakorinthou.gr ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα προβάλλονται ανελλιπώς χωρίς διακοπές και σφάλματα.

Ομοίως δεν παρέχονται εγγυήσεις εκ μέρους της hmerisiakorinthou.gr για την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου των σελίδων και των υπηρεσιών. Τέλος, ουδεμία εγγύηση παρέχεται από την πλευρά της hmerisiakorinthou.gr ότι οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι servers μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, παρέχονται χωρίς ιούς ή παρόμοιες ζημιογόνες εφαρμογές.

Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να προβληθεί από τους χρήστες το δικαίωμα να εγείρουν οποιαδήποτε αξίωση οικονομικής ή άλλης φύσεως για επανόρθωση ζημίας(άμεσης ή έμμεσης, αποθετικής) ή άλλη ζημία που επήλθε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος κάλυψης δαπάνης για οποιαδήποτε διαδικασία ακολουθηθεί βαραίνει σε κάθε περίπτωση τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο διαδικτυακός τόπος περιέχει διαφημιστικές καταχωρήσεις και αντιστοίχως προβάλλεται περιεχόμενο που ως στόχο έχει τη διαφήμιση. Οι διαφημίσεις μπορεί να γίνονται είτε από τον διαδικτυακό τόπο, είτε από τρίτα μέρη, είτε από τους χρήστες. Η hmerisiakorinthou.gr δηλώνει ρητώς ότι ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε επικοινωνία εμπορική ή μη προκύψει μεταξύ των μερών (διαφημιζόμενου-αναγνώστη)καθώς και για την οποιαδήποτε συναλλαγή προκύψει μεταξύ  τους.

Περαιτέρω, η hmerisiakorinthou.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το διαφημιστικό περιεχόμενο όσον αφορά την ακρίβεια των όσων προβάλλονται, την διασφάλιση της ποιότητας και της νομιμότητας τους. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη η hmerisiakorinthou.gr για την επέλευση οποιασδήποτε βλάβης, παράλειψης, ή ζημίας προκύψει από το τρίτο μέρος καθώς ο χρήστης αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για την πρόσβαση στο διαφημιστικό περιεχόμενο της hmerisiakorinthou.gr.  

Όσον αφορά το υλικό το οποίο αποστέλλεται από το τρίτο μέρος ή τους χρήστες στον διαδικτυακό τόπο αποσκοπώντας στη δημοσίευση του, διευκρινίζεται ότι όλες οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται παραμένουν στην αποκλειστική ευθύνη του μέρους αυτού και όχι στην ευθύνη της hmerisiakorinthou.gr. Διευκρινίζεται περαιτέρω, πως το τρίτο μέρος ή ο χρήστης θα πρέπει να παρέχουν τη διασφάλιση του υλικού η οποία θα πρέπει να συμμορφώνεται με τη κείμενη νομοθεσία  καθώς και με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο αυτό δεν θα πρέπει να προσβάλλει παρανόμως θεμελιώδη δικαιώματα και συμφέροντα. Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο δεν θα πρέπει να είναι ανήθικο, παράνομο, προσβλητικό ως προς την προσωπικότητα ή την ιδιοκτησία τρίτου, ούτε περιεχόμενο που θα παραβιάζει την ιδιωτική ζωή, ρατσιστικό, παραπλανητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, εξυβριστικό, αλλά ούτε και περιεχόμενο στο οποίο δεν υπάρχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο. Επιπλέον, μέσα από το περιεχόμενο δεν επιτρέπεται η προβολή οποιασδήποτε μορφής βίας, τρομοκρατίας, κακοποίησης και εκμετάλλευσης.

 Διευκρινίζεται ακόμα ότι θα πρέπει να παρέχονται τα πλήρη δικαιώματα, αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάφρασης, δημιουργίας, διανομής και αντιγραφής με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε μορφή. Η αποστολή υλικού από ανήλικα άτομα απαγορεύεται ρητά.

Τέλος, οι διαφημίσεις του εν λόγω διαδικτυακού τόπου δεν έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα, ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρησιμοποίηση των παρεχόμενων πληροφοριών.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES

Ο χρήστης αποδέχεται ότι ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή και υπερσυνδέσμους προς διαδικτυακούς χώρους τρίτων επί των οποίων η hmerisiakorinthou.gr δεν φέρει οποιονδήποτε έλεγχο και δεν συνδέεται με αυτούς κατ’ οποιονδήποτε τρόπο. Διευκρινίζεται ότι το ενσωματωμένο περιεχόμενο συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο. Επομένως, ενδέχεται να συλλεχθούν δεδομένα του χρήστη, να χρησιμοποιηθούν cookies σε ιστότοπους τρίτων,  με τους οποίους  η hmerisiakorinthou.gr δεν έχει καμία σχέση και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο αυτών. Επιπλέον, υπάρχει περίπτωση να γίνει και ανίχνευση της αλληλεπίδρασης τoυ εκάστοτε χρήστη μέσω του λογαριασμού του εάν και εφόσον έχει συνδεθεί στον ιστότοπο τρίτων. H hmerisiakorinthou.gr δεν φέρει καμία ευθύνη τόσο για τις υπηρεσίες που αφορούν στη διάδραση του επισκέπτη/χρήστη με τον ιστότοπο όσο και για την προστασία και το απόρρητο των πληροφοριών που παρέχονται κατά την επίσκεψη του χρήστη σε τέτοιους ιστότοπους καθώς επίσης και για το ότι κάποια από τα άρθρα του εν λόγω διαδικτυακού τόπου ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο, από άλλους ιστότοπους.

Επισημαίνεται στο χρήστη ότι κάθε ένας ιστότοπος που συνδέεται με τον εν λόγω διαδικτυακό τόπο, έχει και τον πλήρη έλεγχο και την πλήρη ευθύνη της ασφάλειας αλλά και της εγκυρότητας του περιεχομένου του, χωρίς να ευθύνεται η hmerisiakorinthou.gr για την πολιτική αυτή την οποία ακολουθεί, το ίδιο ισχύει και για τους διαφημιστικούς τίτλους(banners), όπως προαναφέρθηκε. Η hmerisiakorinthou.gr δεν ελέγχει και δεν προβαίνει σε κανέναν προληπτικό έλεγχο του περιεχομένου και των πληροφοριών που προβάλλονται από τρίτους και δε φέρει καμία ευθύνη, την αποκλειστική ευθύνη τη φέρει ο επισκέπτης/αναγνώστης. Ωστόσο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί περιεχόμενο με παράνομο χαρακτήρα, η hmerisiakorinthou.gr θα προχωρήσει στην ταχεία αφαίρεση του.

 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΕΕ 2018/334

Η hmerisiakorinthou.gr κατανοώντας ότι η παρουσία παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο μπορεί να εγκυμονεί σοβαρές αρνητικές συνέπειες, διασφαλίζει και δηλώνει την  συμμόρφωση της, με την Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 σχετικά με την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου. Ως παράνομο περιεχόμενο ορίζεται κάθε πληροφορία η οποία δεν συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο ή το δίκαιο του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και μπορεί να προκαλεί βλάβη τόσο στους χρήστες όσο και στις επιχειρήσεις και γενικότερα στη κοινωνία των πολιτών. Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας καθώς και διατηρώντας το δικαίωμα κατά τη κρίση του, να μην δημοσιεύει αλλά και να διαγράφει περιεχόμενο το οποίο είναι παράνομο, χωρίς να παρέχει ενημέρωση στο χρήστη και χωρίς να παρέχεται η άδεια του, λαμβάνει τα αναγκαία και προνοητικά μέτρα για την αποτροπή της διάδοσης παράνομου περιεχομένου.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες όροι χρήσης συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, είναι πλήρως εναρμονισμένοι όπου είναι αναγκαίο, από το ισχύον ελληνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Επιπλέον ερμηνεύονται με βάση τις αρχές της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών, του κοινωνικού αλλά και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους καταστεί αντίθετος προς την ισχύουσα νομοθεσία, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θίγεται η ισχύς και το κύρος των λοιπών όρων. Για οποιεσδήποτε τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύψουν από την εν λόγω σύμβαση, από τη χρήση ή την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εφημερίδας, τα δικαστήρια της πόλης της Κορίνθου. Η hmerisiakorinthou.gr έχει ως πάγια επιδίωξη, οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν να επιλυθούν φιλικά και εξωδικαστικά.

Η hmerisiakorinthou.gr δια μέσου των σχεδιαστών της πραγματοποιεί κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, της ενημέρωσης και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η ενημέρωση η οποία ακολουθεί αφορά τον τρόπο με τον οποίο η hmerisiakorinthou.gr επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, εξηγεί την προσέγγιση της εταιρείας σε κάθε πληροφορία, προσωπικά δεδομένα του χρήστη(πχ ονοματεπώνυμο, διεύθυνση email,τηλέφωνο επικοινωνίας κ.α),τα οποία αποθηκεύονται και συλλέγονται μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Δεν συλλέγονται ειδικές κατηγορίες δεδομένων(πληροφορίες που αποκαλύπτουν τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τα πολιτικά φρονήματα, δεδομένα που αφορούν την υγεία, τον γενετήσιο προσανατολισμό).Τόσο η διαχείριση όσο και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη είναι πολύ σημαντικές για την hmerisiakorinthou.gr και υπόκεινται και εναρμονίζονται στους όρους της παρούσης, ενώ είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου(ν.2472/1997,π.δ. 207/1998, π.δ 79/2000, ν.3471/2006 ν.4624/2019) αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαίου( 95/46ΕΚ, 97/66 ΕΚ, 2002/58/ΕΚ, 2009/136/ΕΚ,(ΕΕ)2016/679, (ΕΕ)2016/680).

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα συνιστά κάθε πληροφορία είτε σε χαρτί είτε σε ηλεκτρονικό μέσο που αναφέρεται σε ένα ορισμένο πρόσωπο(το υποκείμενο των δεδομένων) ή το περιγράφει και μπορεί κατ’ αυτό τον τρόπο να οδηγήσει στην αναγνώριση ή στον εντοπισμό του. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνο όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει την συγκατάθεση του(κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει).

Η ανάγκη για συμμόρφωση προς τον ΓΚΠΔ είναι επιτακτική καθώς η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων είναι το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή ή κάθε άλλος φορέας που είτε μόνα είτε από κοινού καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων είναι η hmerisiakorinthou.gr η οποία λαμβάνει κάθε μέτρο για την τήρηση του απορρήτου των στοιχείων του χρήστη και διασφαλίζει τη νόμιμη συλλογή και επεξεργασία τους, με διαφανή τρόπο σε σχέση με τον χρήστη.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, κα. Η hmerisiakorinthou.gr συλλέγει ορισμένες επιμέρους κατηγορίες προσωπικών δεδομένων  οι οποίες συντρέχουν σωρευτικά με τις γενικές διατάξεις.

Όσον αφορά τους χρήστες του διαδικτυακού τόπου, ο σκοπός της λήψης, της επεξεργασίας και της διατήρησης των δεδομένων που λαμβάνονται από την hmerisiakorinthou.gr γίνεται για να καταστεί δυνατή η χρήση ή η ανάγνωση του διαδικτυακού τόπου, ήτοι η διεύθυνση ΙP, ο τόπος και ο χρόνος σύνδεσης/πρόσβασης του χρήστη, το είδος του διαδικτυακού περιηγητή και του λειτουργικού του συστήματος, ενώ ο πάροχος της υπηρεσίας σύνδεσης αφορά τον αποκλειστικό σκοπό της χρήσης της ιστοσελίδας. Περαιτέρω μπορεί να γίνει συλλογή των δεδομένων που προέρχονται από την συλλογή «Cookies». Παρακαλείσθε όπως ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies για περισσότερες πληροφορίες.

Όσον αφορά την νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας των δεδομένων του χρήστη, ως τέτοια νοείται η επεξεργασία η οποία είναι απαραίτητη για λόγους που αφορούν το έννομο συμφέρον της hmerisiakorinthou.gr.

Όσον αφορά τους λήπτες της επικοινωνίας, ο σκοπός της λήψης, της επεξεργασίας, και διατήρησης των δεδομένων που δόθηκαν στο πλαίσιο της επικοινωνίας(διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου)αφορά την ενημέρωση του χρήστη για το περιεχόμενο της hmerisiakorinthou.gr και για να λαμβάνει τα τελευταία νέα.

Νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας των δεδομένων αποτελεί η ρητή συναίνεση του χρήστη η οποία εμπίπτει στην παρ. 1 του άρθρου 6 στοιχείο α του Κανονισμού περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Με βάση αυτή τη συναίνεση η hmerisiakorinthou.gr επεξεργάζεται τα δεδομένα του χρήστη στους εξής λόγους και περιπτώσεις: α)για λόγους που αφορούν τη διαχείριση του εν λόγω διαδικτυακού τόπου β)για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του χρήστη γ) για τη διατήρηση της ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου δ)για να λάβει απάντηση ο χρήστης σε αιτήματα που έχει υποβάλλει αλλά και παράπονα σχετικά με τον διαδικτυακό τόπο ε)για τις απαιτήσεις συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία ζ)για διαφημιστικούς σκοπούς που αφορούν το χρήστη.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου εξασφαλίζει ότι τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα είναι ορθά και ακριβή και δεσμεύεται για την άμεση ειδοποίηση για τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις σε αυτά. Στην περίπτωση που επιθυμεί να επικοινωνήσει με την hmerisiakorinthou.gr απαιτείται να δηλώσει κάποια στοιχεία και με μόνη τη δήλωση αυτών των στοιχείων εκ μέρους του συναινεί με τη συλλογή και την επεξεργασία των στοιχείων αυτών.

Ο χρήστης ο οποίος έχει προβεί σε δήλωση στοιχείων μέσω της χρήσης του, έχει προβεί δηλαδή στην οικειοθελή συγκατάθεση του, έχει την ευχέρεια με την επιφύλαξη των περιορισμών που περιέχονται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και στον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 να ασκήσει κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιώματα.

Το δικαίωμα της ενημέρωσης: Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί πληροφόρησης και να λάβει ενημέρωση σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρείχε και διατηρήθηκαν για κάποιο σκοπό.

Το δικαίωμα πρόσβασης: Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα του υφίστανται επεξεργασία αλλά και να λάβει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Περαιτέρω έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση για το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων αλλά και να λάβει γνώση για κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευση των δεδομένων όταν αυτά δεν έχουν διατεθεί από τους χρήστες.

Το δικαίωμα διόρθωσης: Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την διόρθωση των δεδομένων σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία του για τα οποία η hmerisiakorinthou.gr διατηρεί το δικαίωμα επεξεργασίας, έχει αλλάξει, χαρακτηρίζεται από ανακρίβεια ή έχει εσφαλμένα καταχωρηθεί.

Το δικαίωμα διαγραφής: Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί πλήρη ή μερική διαγραφή των δεδομένων στα οποία η hmerisiakorinthou.gr είχε το δικαίωμα της επεξεργασίας, είτε γιατί πλέον δεν χρειάζονται για την εκπλήρωση του σκοπού βάση του οποίου συλλέχθηκαν, είτε επειδή έγινε ανάκληση εκ μέρους του χρήστη της συναίνεσης της οποίας είχε παραχωρήσει, είτε επειδή κρίθηκε ο σκοπός συλλογής τους παράνομος. Η hmerisiakorinthou.gr εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (σε ένα (1) μήνα) απαντάει στα μηνύματα του εκάστοτε χρήστη εκτός και εάν πρόκειται για αίτημα το οποίο είναι πολύπλοκο και θα ενημερώσει τον χρήστη για την ενδεχόμενη παράταση, (έως τρεις (3) μήνες), απαντώντας και επιβεβαιώνοντας την ολική ή μερική διαγραφή αντίστοιχα των δεδομένων. Σε περίπτωση αδυναμίας διαγραφής συγκεκριμένων δεδομένων, για λόγους που αφορούν το καθήκον υπέρ του δημοσίου συμφέροντος ή εξαιτίας κάποιου νόμου, για λόγους που αφορούν το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και ενημέρωσης, για λόγους έννομου συμφέροντος της εταιρείας έναντι τρίτου, ο χρήστης θα λάβει ενημέρωση.

Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του. Πιο συγκεκριμένα, ο περιορισμός μπορεί να αφορά την αμφισβήτηση της ακρίβειας των δεδομένων, την παράνομη κατά τον χρήστη επεξεργασία όπου ο ίδιος σε αυτή την περίπτωση επιλέγει τον περιορισμό έναντι της διαγραφής τους, την περίπτωση όπου δεν είναι αναγκαία η χρήση των δεδομένων από την hmerisiakorinthou.gr αλλά δεν επιθυμεί ο χρήστης τη διαγραφή τους καθώς εξυπηρετεί κάποια αξίωση του.

Το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία: Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να άρει την συγκατάθεση του, για σκοπούς που αφορούν την απευθείας εμπορική προώθηση αλλά και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση του(υπό την επιφύλαξη του αρ.21 παρ.6 ΓΚΠΔ).

Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν διατεθεί σε χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς διατηρεί και το δικαίωμα να προχωρά σε διαβίβαση χωρίς να προβάλλει αντιρρήσεις, δεδομένου του ότι έχει παρασχεθεί η συναίνεση του στο πλαίσιο της επεξεργασίας των δεδομένων.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται δεν αποτελούν αντικείμενο διαβίβασης από την hmerisiakorinthou.gr ούτε κοινοποιούνται  σε κανένα μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκαλύπτονται σε τρίτους στις εξής περιπτώσεις: α)στους εξουσιοδοτημένους πάροχους υπηρεσιών πληροφορικής και δικτύων οι οποίοι απαιτείται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των σκοπών της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους για την εκτέλεση της σύμβασης και για την υποστήριξη της hmerisiakorinthou.gr. Οι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι, συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ενώ δεσμεύονται και ως προς την τήρηση της εχεμύθειας και του απορρήτου και β)στις αρμόδιες αρχές, όπως ρυθμιστικές αρχές, υπηρεσίες επιβολής του νόμου, δημόσιοι και δικαστικοί φορείς, στο μέτρο που τυχόν αυτό απαιτηθεί.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η hmerisiakorinthou.gr δηλώνει προς το χρήστη ότι εάν δεν έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη συναίνεση του, δεν προβαίνει σε αποκάλυψη των στοιχείων του, πλην της περίπτωσης που τούτο θα απαιτηθεί από το Νόμο. Σε κάθε περίπτωση η hmerisiakorinthou.gr γνωστοποιεί και δηλώνει στο χρήστη και ο χρήστης συναινεί, ότι η χρήση των δηλωθέντων στοιχείων θα γίνει στα πλαίσια της επικοινωνίας  με αυτόν. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της hmerisiakorinthou.gr(hmerisiak@gmail.com) μπορεί να αποστείλει εν όλω η εν μέρει τα αιτήματα του ο χρήστης και μπορεί να λαμβάνει νέα και ενημερώσεις. Η hmerisiakorinthou.gr δεν ευθύνεται για την τυχόν μη επίτευξη επικοινωνίας λόγω μη επικαιροποιημένων/ανακριβών/αναληθών δηλωθέντων στοιχείων εκ μέρους του χρήστη.

Η hmerisiakorinthou.gr λαμβάνει μέριμνα για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας οποιασδήποτε πληροφορίας διαβιβαστεί από τον χρήστη προς αυτήν, μέσω της χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Κατ’ αυτό τον τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, εφαρμόζει όλα τα οργανωτικά, διοικητικά και τεχνικά μέτρα, αποφεύγοντας μεταξύ των άλλων τη μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία των δεδομένων, απώλεια, καταστροφή ή φθορά, που συνιστούν ακούσια ή σκόπιμη παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Διασφαλίζεται ακόμα, ότι κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί υπό την εποπτεία της hmerisiakorinthou.gr και το οποίο έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα επεξεργάζεται μόνο κατ’ εντολή της, ως υπεύθυνη επεξεργασίας και υποχρεούται να προστατεύει την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των εν λόγω δεδομένων.

ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται όπως προαναφέρθηκε μόνο για το απαραίτητο χρονικό διάστημα, την χρονική περίοδο δηλαδή που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών. Εάν η hmerisiakorinthou.gr δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα, αυτά διαγράφονται ή καθίστανται ανώνυμα και αφαιρούνται όλες οι λεπτομέρειες τους. Στην περίπτωση που ανακαλούνται τα δεδομένα από τον χρήστη και δεν χρησιμεύουν πλέον με βάση τους νόμιμους λόγους, τότε θα διαγραφούν τα δεδομένα. Η περίπτωση διατήρησης προσωπικών δεδομένων αφορά είτε τη διατήρηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, η οποία χρησίμευε στην αποστολή τυχόν ενημερωτικών δελτίων και χρησιμεύει στη προκειμένη για τη διασφάλιση αποκλεισμού ενημερωτικών δελτίων στο μέλλον από την hmerisiakorinthou.gr είτε σε περίπτωση αξιώσεων σε σχέση με τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν και μέχρι την οριστική διαγραφή τους από την κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 679/2016, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα στη περίπτωση που θεωρεί ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα του όσον αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.