Βασίλης Κικίλιας προς Παναγιώτη Νίκα: “Αυξήστε τις πιστώσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας”

Áíáêïéíþèçêå óÞìåñá áðü ôïí Õðïõñãü Õãåßáò Âáóßëç Êéêßëéá, ôçí Õðïõñãü Ðáéäåßáò Íßêç ÊåñáìÝùò êáé ôïí Õðïõñãü Åóùôåñéêþí ÔÜêç ÈåïäùñéêÜêï, ç áíáóôïëÞ ëåéôïõñãßáò ôùí íçðéáãùãåßùí,ôùí äçìïôéêþí ó÷ïëåßùí êáé ôùí âñåöïíçðéáêþí óôáèìþí áðü ôçí ÄåõôÝñá 16/11 Ýùò ôï ôÝëïò ôïõ ìÞíá, ÓÜââáôï 14 Íïåìâñßïõ 2020

Πρόταση για την διάθεση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Πελοποννήσου επιπλέον πιστώσεων μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, στο πλαίσιο του ΠΕΠ, κατέθεσε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, προκειμένου να διατεθούν για την δράση “δίκτυο διασφάλισης δημόσιας Υγείας και ενίσχυσης των υπηρεσιών Υγείας κατά την υγειονομική κρίση της covid-19”, σύμφωνα με όσα ανάρτησε στην ιστοσελίδα της η Περιφέρεια Πελοποννήσου χθες Τρίτη 11 Μαΐου 2021.

Στην σχετική επιστολή του Υπουργού, η οποία κοινοποιείται και προς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, αναφέρεται ότι “ο προεκτιμώμενος προϋπολογισμός της πράξης ‘ενίσχυση των φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου’ αυξάνεται σε 33.334.240 ευρώ”.

Ο εν λόγω προϋπολογισμός συμπεριλαμβάνει, όπως αναφέρει ο Υπουργός, “324 επιπλέον προσλήψεις επικουρικού προσωπικού (31 άτομα ιατρικό προσωπικό και 316 άτομα λοιπό προσωπικό) και προεκτιμώνται σε ποσό συνολικού ύψους 16.943.640 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του απλοποιημένου κόστους 15%), εκ των οποίων προϋπολογισμός 93.840 ευρώ αφορά προσλήψεις λοιπού προσωπικού στον ΟΚΑΝΑ”.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here