Σε επίταξη Παθολόγων, Πνευμονολόγων και Γενικών Ιατρών στην Αττική προχωρά το Υπουργείο Υγείας

Áíáêïéíþèçêå óÞìåñá áðü ôïí Õðïõñãü Õãåßáò Âáóßëç Êéêßëéá, ôçí Õðïõñãü Ðáéäåßáò Íßêç ÊåñáìÝùò êáé ôïí Õðïõñãü Åóùôåñéêþí ÔÜêç ÈåïäùñéêÜêï, ç áíáóôïëÞ ëåéôïõñãßáò ôùí íçðéáãùãåßùí,ôùí äçìïôéêþí ó÷ïëåßùí êáé ôùí âñåöïíçðéáêþí óôáèìþí áðü ôçí ÄåõôÝñá 16/11 Ýùò ôï ôÝëïò ôïõ ìÞíá, ÓÜââáôï 14 Íïåìâñßïõ 2020

Η δήλωση του Υπουργού Υγείας  Βασίλη Κικίλια είναι σαφής και ελήφθη μετά από σκέψη , προγραμματισμό και αφού προηγήθηκε πρόσκληση εβδομάδων για εθελοντική συνεισφορά στον πανελλήνιο αγώνα κατά της πανδημίας :

 «Το Υπουργείο Υγείας απηύθυνε επί εβδομάδες πρόσκληση – έκκληση προς τους ιδιώτες ιατρούς, για την ενίσχυση των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. στο τρίτο σφοδρό κύμα της πανδημίας COVID-19.

Δυστυχώς, πολύ μικρός αριθμός ιδιωτών ιατρών προσήλθε. Τους ευχαριστούμε.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις έκτακτες συνθήκες και την επιτακτική ανάγκη περίθαλψης των συνανθρώπων μας, το Υπουργείο Υγείας προβαίνει σε επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιατρών των ειδικοτήτων Παθολόγων, Πνευμονολόγων και Γενικών Ιατρών στην Αττική».

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ